Twitter account BrazilTours Youtube account BrazilTours Facebook account BrazilTours

Bel met BrazilTours

0 8 5 - 6 2 5 5 9 1 0


Rio de Janeiro - restaurantPará - Alter do ChãoRio de Janeiro - CopacabanaVervoersmiddel op Ilha Mexiana - ParáBaai van BúziosPará - Rio XinguParaná - Foz do IguaçuPontal de Boqueirão - PernambucoItacimirim - Pousada Praia das OndasUitzicht Chapada DiamantinaPará - AltamiraBahiaBraziliaanse familie in de auto in BahiaMorro de São PauloPousada do Alto - AlagoasAmazoneParaná - Ilha do MelBraziliaanse vrouwen in BahiaPará - Canal do JariOndergelopen woud in de AmazoneRio de Janeiro - ChristusbeeldPará - Canal do JariPará - Canal do JariCentrum Lençóis - BahiaParaná - ParanaguaCentrumAmazonas - Rio TapajósMorro de São PauloTuiuiu in de PantanalBúzios - Pousada ByblosZwemmende dolfijnen bij Fernando de NoronhaPará - Canal do JariPará - Kayapó indianenPernambuco - Fernando de NoronhaFoz do Iguaçu - Parque das AvesDevil's Throat Foz do IguaçuRegenbui Chapada DiamantinaWassen in de lokale rivier in BahiaParaná - MorretesMorro de São PauloMaranhão - Lençóis MaranhensesTafelbergen Chapada DiamantinaCentrum Lençóis - BahiaCentrum Lençóis - BahiaStrandwandeling in PernambucoMaranhãoParaná - ParanaguaVeerboot in PernambucoBraziliaanse jongen in BahiaVitoria Regia - grootste waterlelie ter wereldParaná - Foz do IguaçuVissen op zee in SergipeAmazone - floraParaná - Foz do IguaçuWachten op de veerboot in PernambucoVogelpark Parque das Aves in Foz do IguaçuPará - BelémMaranhão - Chapada das MesasPará - Rio XinguParanagua baai in ParanáPará - Rio XinguAmazone - reuzenotterPará - Ilha do MosqueiroVerkeersbord in PernambucoMorro de São PauloPará - Green LakePousada do Alto - AlagoasPousada Bejupira - AlagoasBraziliaanse meisjes met brilSanta CatarinaBahia - LençóisSanta CatarinaRio de Janeiro - Santa TeresaZwemmende kinderen in de AmazoneParaná - ParanaguaBahia - ItacimirimRio de Janeiro - Pão de AçucarMaranhão - Lençóis MaranhensesBraziliaans meisjeMaranhão - BarreirinhasUitzicht Chapada DiamantinaAmazone - afstandenGruta Lapa Doce bij de Chapada DiamantinaChapada Diamantina - BahiaFoz do Iguaçu - Parque das AvesSanta CatarinaPará - BelémAmazoneStrand Ilha do MelPará - Ilha do AmorPará - Canal do JariPorto de Galinhas - Pousada Tabajuba


Reisvoorwaarden

1. Voor reserveringen gemaakt via Braziltours / de Reisshop bij één van de Nederlandse touroperators aangesloten bij het ANVR, dan wel via e-mail of telefoon of fax, dan wel middels een rechtstreekse link op onze internetpagina's, gelden de algemene reisvoorwaarden van de ANVR.
2. Voor reserveringen gemaakt bij een door Braziltours / de Reisshop in samenwerking met één van haar buitenlandse partners uitgevoerde reis gelden onderstaande algemene reisvoorwaarden.

Artikel 1: begrippen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.
De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste 2 van de volgende diensten: a) vervoer, b) verblijf, c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Artikel 2: tot stand koming reisovereenkomst
1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door middel van het "clicken" op "boeking versturen" en "offerte verzenden") of het verzenden van een e-mail geschieden. Mondelinge aanvaarding geschiedt én is bindend wanneer de reiziger van de reis naam, adres, geboortedatum en gewenste reisdetails opgeeft.
2. Indien de reiziger minderjarig is, is tevens de handtekening van ouder of voogd vereist.
3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.
4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur dient binnen 10 dagen een inschrijfgeld/aanbetaling van 15% van de reissom (met een minimum van € 75,- per persoon) vermeerderd met de kosten van de (eventueel afgesloten) annuleringsverzekering én de bijdrage aan het Calamiteitenfonds, te worden voldaan.
5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn.
6. Bij aanmelding/reservering bínnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom onmiddellijk te worden voldaan.
7. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan ná sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met het inschrijfgeld.
Bovendien is hier artikel 6 van toepassing.
8. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de reiziger.

Artikel 3: reissommen
1. Behoudens uitzonderingen ( zoals bij autohuren ) gelden de gepubliceerde reissommen per persoon. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.
2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op valutakoersen, prijzen, (luchthaven)belastingen en (brandstof)toeslagen, zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van publicatie op internet of in de verzonden offerte. Voor reisarrangementen voor het komende seizoen (zomerseizoen vanaf 01/04 en winterseizoen vanaf 01/11) gelden de valutakoersen van het seizoen daarvoor.
3. Indien de in lid 2 genoemde prijzen, valutakoersen of (luchthaven)belastingen of brandstoftoeslagen veranderen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zullen reeds geboekte reizigers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen vóór vertrek op de hoogte worden gesteld.
4. Indien de reisorganisator, ná het sluiten van de reisovereenkomst de reissom door wijzigingen in valuta, belastingen, (brandstoftoeslagen) etc., met méér dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren/ontbinden, echter uitsluitend bínnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling.
Indien in geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij het recht jegens de overige reizigers de met hen gesloten reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
5. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds ( aan )betaalde reissommen.

Artikel 4: informatie
1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa en inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de hiervoor in lid 1. genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening.
2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering. Indien deze reisverzekering niet via de reisorganisator is afgesloten dient een copie van de verzekering te worden overlegd.

Artikel 5: opzegging of wijziging
1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dit geval de reis annuleren.
2. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.
4. De reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. en lid 2. van dit artikel een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.
5. Bij wijziging door de reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van Euro 45,- in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 3 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen in Artikel 6.
6. In de plaatsstelling. Indien de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is ( zijn / haar ) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon cq. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Braziltours zich niet te verzetten tegen de in de plaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van Euro 75,- plus extra kosten voor in de plaatsstelling berekend door leveranciers.

Artikel 6: annulering
Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisator verschuldigd:
- bij annulering tot 6 weken voor vertrek: het aanbetalingsbedrag
- bij annulering tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 25 % van de reissom
- bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 50 % van de reissom
- bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor vertrek: 75 % van de reissom
- bij annulering vanaf 1 week voor vertrek of later: 100 % van de reissom
Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van €100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend tarief.
Ongeacht de reden van annulering geldt voor Kerst- Nieuwjaars- en Carnaval arrangementen in Rio de Janeiro, Salvador, Recife en andere grote steden 100% annuleringskosten.

Artikel 7: verplichtingen van de reisorganisator
1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.
2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting voor zijn rekening komen.
3. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 8: verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Braziltours en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering akkoord hiermee, ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en / of nalatigheid.
2. Voor schade aan gehuurde objecten ( appartement / hotel / auto ) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en / of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.
3. De reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent of vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer. Indien geen plaatselijke vertegenwoordiger, rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.
4. De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Braziltours of haar plaatselijke vertegenwoordiger van ( voortzetting van ) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 9: klachten
1. De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van Braziltours ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.
2. Klachten als in lid 9.1 dienen uiterlijk 3 weken na terugkomst van de reiziger schriftelijk aan Braziltours te worden gemeld, vergezeld van een kopie van aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger.
3. Als indienen van de klacht ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Braziltours te worden medegedeeld per telefoon, fax of e-mail. Als de klacht vervolgens ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost moet deze binnen 3 weken na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden bij Braziltours.
4. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis tot de bevoegde rechter wenden.

Artikel 10: aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 7.1 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskosten verzekering.
3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom.
5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste éénmaal de reissom.
6. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de reisorganisator niet.

Artikel 11: Stichting Garantiefonds Reizen (SGR)
Ons bedrijf is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het (chartervlucht)vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt door de SGR zorggedragen voor de terugreis.
Belangrijk: wanneer je alleen vluchten via ons hebt gereserveerd geldt de garantieregeling van het SGR niet!